ResultsGroep A Ervaren
 Start timeResultPer
class
Lap
times
Sector
times
Sessie 1 Fri-09:00 Open Open Open
Sessie 2 Fri-10:34 Open Open Open
Sessie 3 Fri-12:08 Open Open Open
Sessie 4 Fri-14:24 Open Open Open Open
Sessie 5 Fri-16:13 Open Open Open

Groep B SportGridtime
 Start timeResultLap
times
Sector
times
Sessie 1 Fri-09:23 Open Open Open
Sessie 2 Fri-10:57 Open Open Open
Sessie 3 Fri-12:31 Open Open Open
Sessie 4 Fri-14:52 Open Open Open
Sessie 5 Fri-16:36 Open Open Open

Groep C
 Start timeResultLap
times
Sector
times
Sessie 1 Fri-09:46 Open Open Open
Sessie 2 Fri-11:20 Open Open Open
Sessie 3 Fri-13:36 Open Open Open
Sessie 4 Fri-15:20 Open Open Open
Sessie 5 Fri-16:59 Open Open Open

Groep DEFGH SportGridtime
 Start timeResultLap
times
Sector
analyse
Sector
times
Groep D Fri-10:09 Open Open Open
Groep E Fri-11:43 Open Open Open
Groep F Fri-13:59 Open Open Open Open
Groep G Fri-15:48 Open Open Open
Groep H Fri-17:22 Open Open Open