Results

CRT 18-07
Jul 18 2014
Assen


50cc-Freetech
 Start timeResultPer
class
Lap
times
Lap
chart
Start
grid
Vrije training Fri-09:00 Open Open Open
Tijdtraining Fri-09:59 Open Open Open
Race 1 Fri-12:21 Open Open Open Open Open
Race 2 Fri-15:21 Open Open Open Open Open

Groep A
 Start timeResultLap
times
sessie 1 Fri-09:13 Open Open
sessie 2 Fri-10:47 Open Open
sessie 3 Fri-11:58 Open Open
sessie 4 Fri-14:21 Open Open
sessie 5 Fri-16:21 Open Open

Groep B
 Start timeResultLap
times
sessie 1 Fri-09:36 Open Open
sessie 2 Fri-11:10 Open Open
sessie 3 Fri-13:26 Open Open
sessie 4 Fri-14:49 Open Open
sessie 5 Fri-16:49 Open Open

SportGridTime
 Start timeResultLap
times
Groep D Fri-10:22 Open Open
Groep E Fri-11:33 Open Open
Groep F Fri-13:54 Open Open
Groep G Fri-15:54 Open Open
Groep H Fri-17:17 Open Open